Nye Perspektiver på Sundhed, af Victor Acquista

Nye Perspektiver på Sundhed:

Nye perspektiver på sundhed

Forfatteren er læge

Forfatteren til denne integrale håndbog om sundhed – Victor Acquista – er praktiserende læge og har dermed stor kontaktflade til en bred skare af forskellige mennesker.

Sundhed og sygdom – to forskellige synsvinkler

Som indledning udfordrer Victor Acquista den moderne verdens måde at håndtere sundhed på. Langt hen ad vejen er sundhed ikke et begreb der anvendes på vore forskellige behandlingsinstitutioner. Hér er det nemlig sygdom der er nøgleordet. Det er langt lettere og mere konkret – på den korte bane – at forholde sig til en sygdom end at skulle forholde sig til sundhed for det enkelte menneske. Og som forfatteren påpeger: “Sundhed er mere end fraværet af sygdom”.

Victor betragter – baseret på Ken Wilbers 4 kvadranter – sundhed ud fra kroppen, ud fra sindet, fra det åndelige og ud fra omgivelserne. Og der skal være balance i alle 4 aspekter for at der er balance i hele systemet. Og det er her du finder nøglen til sundhed på den lange bane.

Sundhedens skjulte områder

Herefter kigger på forfatteren på det han kalder “skjulte områder”, der er vigtige i din vej mod integral sundhed.

Motivation

Og her motivationen beskrevet først. For det er vigtigt, at du – i en forandringsproces hen mod større sundhed – kan motivere dig selv, og at de skibe du sætter i søen også kommer i havn igen.  Og her er det centralt at have incitamenterne klar overfor hvorfor det er man ønsker en given forandring. Man kunne også kalde det dine livsværdier. Når disse er klare, kan du opstille en strategi og en plan for hvordan du kommer frem til at leve efter disse nye værdier. Og her er det vigtigt også at have en strategi for hvordan du håndtere et evt. tilbagefald.

Afhængighed

Et andet skjult område er afhængighed. For som Victor skriver er afhængighed et tydeligt tegn på ubalance og dermed tegn på en usund tilstand. Der er tre forskellige parametre du kan skrue på i din vej ud af en evt. afhængighedstilstand. Den første er den underliggende dysfori. Når du føler dig godt tilpas, så er der naturligt nok ikke nogen motivation til at ændre på sin evt. afhængighed. Og i forbindelse med afhængighed er der ofte en umiddelbar følelse af tilpashed. Koffein kan skærpe sindet og give et energiløft. Tobak kan lindre visse typer stress. Andre typer af afhængighed – stoffer mm. giver måske også kortvarig tilpasheds følelse, men på den lange bane vil du ikke føler dig godt tilpas.
Den anden parameter er stimulusen, som kan være stoffet (narkotika) eller handlingen (sex ved sexafhængighed). Her drejer det sig om at begrænse eller fjerne adgangen til stimulusen.
Den sidste parameter er reaktionen. Og typisk er det en lystbetonet følelse du får som reaktion. Her er det ofte nødvendigt at finde en anden stimulus i en overgangsperiode på din vej ud af afhængigheden.

Forholdet til andre

Victor ser også forholdet til andre som en af de skjulte områder på din vej til integral sundhed. Dine relationer til andre viser meget om din relation til dig selv. Og her er vores leveregler en vigtig ting at få frem i lyset og italesat.
Tilgivelse er også et af de skjulte områder, der kan være afgørende for din sundhed. Der er utrolig meget energi bundet i vrede, frustration og utilfredshed. Hvis vi er i stand til at tilgive vores relationer bliver denne energi frigivet. Og ydermere – du undgår at disse følelsesmæssige bindinger bliver til gift.
Sorg er ligeledes et skjult område. Mennesker reagerer på tab ved at sørge.

Destruktive følelser

Som den næste af  de såkaldte skjulte områder nævner Viktor destruktive følelser. Og her har forfatteren specielt vrede og frygt i tankerne. Disse følelse opstår i nuet, men vreden har rødder i fortiden, og frygten er relateret til  fremtiden. Der er som sådan ikke noget forkert i hverken vrede eller frygt. Det er helt naturlige menneskelige grundfølelser. Der hvor vrede og frygt kammer over og bliver til destruktive følelsesmæssige reaktioner´, er, når de bliver irrelevante eller overdrevne.

Holdninger og perspektiver

Holdninger og perspektiver – et anden af de skjulte områder.
Og her tager forfatteren fat i de tanker og følelser vi har om vores egen sundhed.  Vores tanker og følelse er baseret på de sansninger, tolkninger, opfattelse og analyser vi laver. Og vi har – netop i relation til sundhed –   den bedste mulighed for  overlevelse, når  vi opfatter, tolker og analysere korrekt, således at vi kan vælge, reagere og handle optimalt. Og hvis du selv vil arbejde med den måde du handler og reagere på, så har Victor denne 4 trins proces at komme i gang på:
1. Anerkend dine følelser og tanker
2. Spørg dig selv hvor den tanke eller følelse kommer fra
3. Undersøg alternative reaktioner og handlinger
4. Erkend dit nuværende valg og find grunden til at du ikke vælger anderledes

Stress

Det sidste skjulte område er stress. Og her beskrives hvordan der er forskellige stress faktorer, der fylder din stress beholder op, men samtidig beskrives også hvad der kan være med til at tømme din beholder – stress reduktion. Og her er det vigtigt at finde en balance, således at beholderen til stadighed er indenfor den sunde zone. Den må  med andre ord ikke være for fyldt eller for tom.

Kortlæg din egen sundhedstilstand

Herefter har Victor Acquista lavet et stort afsnit, der kan hjælpe dig med at kortlægge din egen sundhedstilstand.

Strategier og valg for at få balance

Til sidst i bogen hjælper Victor med strategier og valg i forhold til din vej til bedre balance indenfor krop, sind, ånd og omgivelser.